صنایع بسته بندی اترک

ظرف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ

ظرف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
 • ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
  ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
 • ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
  ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
 • ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
  ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ