صنایع بسته بندی اترک

صفحه اصلی پایین

صفحه اصلی پایین

صفحه اصلی پایین

آلبوم ها

 • ظرف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
  ظرف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
 • ظرف قطعه بندی بلند،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C113)
  ظرف قطعه بندی بلند،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C113)
 • ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C113)
  ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C113)
 • ظرف قطعه بندی بلند،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C113)
  ظرف قطعه بندی بلند،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C113)
 • ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C112)
  ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C112)
 • ظرف آلایش 900گرمی بیضی (کد D113)
  ظرف آلایش 900گرمی بیضی (کد D113)
 • ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M114)
  ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M114)
 • ظرف سالاد -قارچ (کد S112)
  ظرف سالاد -قارچ (کد S112)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C111)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد C111)
 • ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
  ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
 • ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
  ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
 • ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
  ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
 • ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
  ظرف آلایش 400گرمی کوتاه (کد D111)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M112)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M112)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M112)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M112)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
 • ظرف سالاد -قارچ (کد S113)
  ظرف سالاد -قارچ (کد S113)
 • ظرف سالاد دوخانه (کد S115)
  ظرف سالاد دوخانه (کد S115)
 • ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی ( C112)
  ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی ( C112)
1 2
35