صنایع بسته بندی اترک

صفحه اصلی پایین

صفحه اصلی پایین

صفحه اصلی پایین

آلبوم ها

 • ظرف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
  ظرف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M113)
 • ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی ( C112)
  ظرف قطعه بندی بلند ،جهت انواع مواد پروتئینی ( C112)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M111)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M111)
 • ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M111)
  ظرف قطعه بندی کوتاه،جهت انواع مواد پروتئینی (کد M111)
 • ظروف جوجه ای . ابعاد 8*16*27 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
  ظروف جوجه ای . ابعاد 8*16*27 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
 • ظروف جوجه ای . ابعاد 8*16*27 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
  ظروف جوجه ای . ابعاد 8*16*27 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ
 • ظرف قطعه بندی کد : M114 ابعاد 4*16/5* 22
  ظرف قطعه بندی کد : M114 ابعاد 4*16/5* 22
 • ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*4
  ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*4
 • ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*6
  ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*6
 • ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
  ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
 • ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
  ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
 • ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
  ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
 • ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
  ظروف قطعه بندی . ابعاد 8*16*26.5 در وزنهای 40 و 45 گرم در 3 رنگ کد M115 و M116
 • ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*CODE M13 ,M114 4,6
  ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*CODE M13 ,M114 4,6
 • ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*CODE M13 ,M114 4,6
  ظروف گوشتی ابعاد 22*16.5*CODE M13 ,M114 4,6
2 2
35